Bezpieczne niszczenie danych – 28 stycznia dniem ochrony danych

Profesjonalne niszczenie danych niszczarkami HSM

Bezpieczne niszczenie danych stało się kluczowym wyzwaniem w dzisiejszych czasach. Nasze dane osobowe są przetwarzane na okrągło – w pracy, u lekarza czy podczas zakupów. Często nie zdajemy sobie sprawy jak dużo informacji o nas powierzamy innym.

Ciągle wiele osób nie wie jakie wiąże się z tym ryzyko a także obowiązki. Osoby prywatne często nie mają wiedzy jak chronić siebie oraz swoje wrażliwe dane.  Jeszcze wiele przedsiębiorstw do tej pory nie wdrożyło  odpowiednich procedur przetwarzania danych wynikających z RODO. Od kilku lat obowiązują odpowiednie przepisy a ich nieprzestrzeganie grozi wysokimi karami finansowymi.

15 lat temu Rada Europy ustanowiła dzień 28 stycznia “Europejskim Dniem Ochrony Danych”

Pokazuje to jak ważnym zagadnieniem jest ochrona danych a co za tym idzie także bezpieczne niszczenie danych. Przychodzi przecież moment, w którym lepiej czy wręcz trzeba usunąć informacje a nośnik zniszczyć. Ważnym elementem ochrony danych osobowych jest użycie właściwej niszczarki do dokumentów lub niszczarki do dysków czy taśm. Aby niszczarka była zgodna z zapisami RODO zaleca się niszczyć dokumenty co najmniej w stopniu bezpieczeństwa P-4. Tylko w ten sposób mamy pewność, że dane osobowe są niszczona na małe ścinki uniemożliwiające ich ponowne odtworzenie.

Nie wiesz którą niszczarkę do papieru wybrać? Zapraszamy: niszczarki dokumentów HSM Securio

Na dyskach czy taśmach magnetycznych możemy zapisach znacznie większe ilości danych. Aktualnie może to być nawet kilkanaście terabajtów na pojedynczym nośników. Kluczowym zatem staje się wybranie metody oraz urządzenia do kasowania czy niszczenia. Nie zawsze demagnetyzacja nośników magnetycznych jest wystarczająca i wtedy potrzebujemy profesjonalnej niszczarki. Niszczarka taka musi zmielić mechaniczne dyski czy taśmy na ścinki w odpowiednim stopniu H-4 lub H-5 zgodnie z normą DIN 66399.

Nie wiesz którą niszczarkę nośników wybrać? Zapraszamy: niszczarki dysków HDD, taśm magnetycznych i innych nośników danych

Niszczarki dokumentów oraz niszczarki nośników to gwarancja poufności i bezpieczeństwo. Nikt przecież nie chce, aby osoby trzecie uzyskały wgląd do ich wyciągów bankowych, faktur, wyników badań czy firmowej korespondencji. Trzeba zrobić wszystko aby nie utracić kontroli na własnym danymi. 

Jakie wybrać niszczarki danych zgodnie z RODO?

Nośniki danych normy DIN 66399

Nośniki danych według normy DIN 66399

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, które wpływają także na wybór niszczarki danych. Nowe regulacje zastępują przepisy o ochronie danych osobowych i stosuje się w całej UE. Poniżej znajduje się lista najważniejszych zmian dotyczących ochrony danych. 

Rozdział III, Sekcja 2, Artykuł 13, RODO: Obowiązek informacyjny i prawo do informacji.

Jeśli zbierane są dane osobowe, wówczas administrator musi zapewnić i przedstawić osobie, której dane dotyczą kompletną informację. Powinny one dotyczyć celu, czasu trwania, przechowywania a także usuwania danych.

Rozdział III, Sekcja 3, Artykuł 17, RODO: Prawo do bycia zapomnianym.

Administrator ma obowiązek kompletnego i niezwłocznego usunięcia zgromadzonych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Musi zapewnić, że wszystkie powiązania z tymi danymi osobowymi lub ich kopie zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wyjątkiem jest między innymi wywiązanie się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania czym jest np. realizacja zlecenia.

Rozdział IV, Sekcja 2, Artykuł 32, RODO: Bezpieczeństwo przetwarzania danych.

  • Obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych jest po to aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający danemu ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
  • Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, aby osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora.
  • Obowiązek przeprowadzania regularnej oceny czy zapewniany stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni.

Rozdział IV, Sekcja 2, Artykuł 33, RODO: Obowiązek notyfikacyjny.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator jest zobowiązany zgłosić tę sytuację niezwłocznie odpowiedniemu organowi nadzoru.

RODO wymaga od każdego ponadto przedsiębiorcy, żeby zapewnił należyte środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające nośniki z danymi osobowymi przed nieuprawionym dostępem. Po okresie przechowywania dane należy zniszczyć w odpowiedni sposób. Rekomendujemy niszczenie dokumentów i innych nośników danych bezpośrednio przy biurku za pomocą niszczarki.  Jest to najprostszy i jak najbardziej skuteczny sposób. Wybierając niszczarkę danych spełniającą Twoje potrzeby, powinno się w pierwszej kolejności określić rodzaj niszczonych danych.  Od 2012 roku jest norma DIN66399, która wyróżnia siedem stopni bezpieczeństwa dla niszczonych dokumentów (od P-1 do P-7). Im bardziej poufne dane, tym dopuszcza się mniejszą powierzchnię ścinka a tym samym zapewnia się wyższe bezpieczeństwo niszczonych dokumentów.

Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo zgodnie z RODO zapraszamy do wyboru odpowiedniej niszczarki danych: